HISTORI VI


HISTORI VI

EMRI_______________________
GRUPI B

1. Shëno me √ përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar.

Perandori gjerman Henriku IV kundërshtoi shpalljen e Papës Gregori VII.
Papa Gregori VII shpalli të rrëzuar nga froni Henrikun IV.
Henriku IV menjëherë iu përul Papës.
Më 25. 01. 1077 Henriku IV rifilloi konfliktin me Papën.
Henriku IV dhe Papa Gregori VII e zgjidhën konfliktin.
Konflikti mes papëve e perandorëve u zgjidh me Marrëveshjen e Vormsit.
Pas konfliktit, Kisha katolike i forcoi pozitat e saj.

2. Plotëso skemën duke përdorur fjalët: portrete fetare, pallate, kisha,
mozaikë, piktura:
Në qendrat e banuara u ndërtuan:
Ata u zbukuruan me:
Kjo tregon për zhvillimin e

3. Plotëso dialogun “Behari dhe Shpendi”:
Shpendi: – Unë kam si profet Jezu Krishtin e jam _________________.
Behari: – Unë kam si profet Muhamedin e jam ___________________.
Shpendi: – Libri i shenjtë për ne është ______________.
Behari: – Ndërsa libri ynë i shenjtë është ______________.
Shpendi: – Libri ynë i shenjtë thotë se ekziston vetëm një _______.
Behari: – Edhe në librin tonë të shenjtë thuhet se ekziston vetëm një _______.
Shpendi: – Aty thuhet se pas vdekjes shpirti shkon në _______________.
Behari: – Edhe në librin tonë të shenjtë thuhet se pas vdekjes shpirti shkon në _______________.
Shpendi: – Ne besojmë në jetën e ____________.
Behari: – Edhe ne besojmë në jetën e ____________.

4. Plotëso pikat “a” e “b”:
a. Bashkimet e zejtarëve të të njëjtit profesion krijuan _________________.
Këto caktonin _____________ ______________ ________________.
b. Punishtja e zejtarit:
Drejtohej nga __________________
Zejtari zotëronte ________________
Ai pajtonte në punishte _______________
5.Plotëso duke përdorur fjalët: feudal, feud, bujkrob, punë angari, detyrim
në natyrë, feudalizëm:
• Në shekujt XI-XIII në Evropë u vendos: ___________________
• E mori emrin nga pronarët e mëdhenj të tokave që quheshin: _____________
• Prona e feudalit quhej: ____________
• Detyrimet e bujkrobit ndaj feudalit ishin: ____________ ____________
• Feudi punohej nga:_______________
6. Plotëso fjalitë:
• Luftërat mes feudalëve, nga njëra anë, dhe mes feudalëve dhe mbretit, nga ana tjetër, nxitën _________
_____________.
• Varësia e bujkrobit ndaj feudalit, e kalorësit ndaj baronit dhe me radhë ndaj kontit, dukës, mbretit quhej
___________________.
• Shkëmbimi i prodhimeve u zëvendësua me _________________.
• Një pjesë të detyrimeve ndaj feudalit, fshatari filloi ta shlyente me të holla. Kjo u quajt _______________
• Renta në të holla e lidhi fshatarin me _______________________.
• Pronarët e rinj të tokave punonin pronat e tyre me punëtorët që u quajtën ______________.
• Paganë të holla që merrte argati quhej ____________________.

7. Lufta 100-vjeçare :

Filloi Mbaroi Zgjati Pretendonte fronin Mbrojtës i Orleanit 1431 1453
Mbretëror të Francës

8. Plotëso vendet bosh duke përdorur fjalët: ambasador, dozha, senat, Këshill i Madh:

Në krye të Republikës së Venedikut qëndronte ___________________. Ai formonte_________________.
Organi më i lartë ligjvënës ishte _________________. Përfaqësuesit e Venedikut në vende të tjera quheshin
_________________

9.Vikingët merreshin me:
___________________ ___________________ __________________

10.Pershkruaj nje qytet mesjetar:
_____________________________________________________
11. Permend vendet ku linden qytetet mesjetare :
____________________________________________________

12.Me cilet kane pas konflikte dhe pse:
Qytetet
Papet

13. Arsyeto: Pse të pasurit e Mekës nuk i pëlqyen mësimet e Muhamedit?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Arsyeto: Pse me forcimin e pushtetit mbretëror kufizohet vetëqeverisja e qyteteve?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Abner Rossi Blog Ufficiale

Teatro, Poesia, Spettacoli

memyselfandela

"Here is my secret. It is very simple: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.."- Antoine de Saint Exupéry

Digital History Blog

STORIA DIGITALE: SAPERE STORICO E INSEGNAMENTO DELLA STORIA

IL MONDO DI ORSOSOGNANTE

L’arte della vita sta nell’imparare a soffrire e nell’imparare a sorridere. H. Hesse

MyourHistory

A topnotch WordPress.com site

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Craig Hill Training Services

Business, Management and ESL Trainer

LadyRomp

Inspirational Blog for Women

ArtPlantae

Connecting artists, naturalists, and educators

Teacher as Transformer

Education, Leadership, Life, and Transformation

MyourHistory

Imagination is more important than knowledge-Einstein

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: