“Deshmi jetesore te nje Shqiperie jodemokratike”


tel me gjemba

[Projekt Mesimor]
“Deshmi jetesore te n je Shqiperie  jodemokratike”

PROJEKT     MESIMOR

TEMA:  “Deshmi jetesore te nje Shqiperie jodemokratike “

 


 

Ecuria metodike e punes se projektit

Puna e projektit do kaloj ne tre faza :

FAZA E PARE  (Parapergatitja per projektin)

Per projektin u perzgjodh tema “ Deshmia jetsore te nje Shqiperie jodemokratike” 

 

Koha e realizimit   3 ore mesimore

Muaji           Prill  2012

 

 

 

Synimet: 

 Nxënësit të kuptojnë rëndësinë e demokracisë dhe të mbajnë qëndrim

kritik ndaj regjimeve totalitare.

Objektivat e projektit

Objektiva te pergjithshme:

·        Te mesojne te bashkepunojne me njeri-tjetrin ne nje projekt mesimor dhe te pranojne mendimet e te tjereve.

·        Te stimulojne aftesine per te konkretizuar njohurite dhe aftesite e fituara permes bashkepunimit ne grupe.

·        Te perdorin njohurite e tyre dhe t’i komunikojne ato.

·        Te fitojne aftesine per te zgjeruar njohurite dhe aftesine e te menduarit kritik te tyre .

·        Te zhvillojne kreativitetin dhe te fitojne aftesine e perdorimit te teknologjive te reja

·        Te perdorin terminologjine e pershtatshme

·        Te permiresojne aftesite shprehese ,zhvillimi I shprehive te te menduarit te orientuar ne zgjidhjen e problemeve dhe menaxhimin e informacionit.

 

 

 

Objektivat specifike: 

te kuptojne shkaqet ekonomike –shoqerore-politike ,qe  cuan ne dobesimin e sistemit komunist ,deri ne permbysjen e pashmangshme te tij.

• të renditë momentet kryesore të vendosjes dhe shembjes së

diktaturës komuniste në Shqipëri;

• të evidentojë anët negative të diktaturës komuniste në Shqipëri

në jetën e njerëzve të saj, si dhe në jetën politike të vendit;

• të analizojë vlerat pozitive të demokracisë, si liria e shprehjes,

respektimi i të drejtave të njeriut, e drejta e pronës dhe nismës

për biznes privat;

• të krahasojë të drejtat dhe liritë e njeriut në regjimin demokratik

dhe regjimin diktatorial.

Materialet e nevojshme :fotografi , materiale dhe botime të ndryshme

Për kete periudhe, videoprojektor, kompjuter, fleta të bardha të

formatit A4, gërshërë, zamkë ose vinovil, lapsa apo stilolapsa

me ngjyra të ndryshme etj., materiale filmike nga videotekat apo

interneti

Teknikat dhe mjetet ne funksion te projektit

Pune e pavarur e nxenesve per mbledhjen e materialeve

Bashkepunim ne grupe

Intervista  ne terren

Fotografi dixhitale

Video

Materiale,broshura ,te qyteteteve te ndryshme.

Interneti

Literature : “Shqiptaret”-Edwin Jacques,Historia e Shqiperise ..etj

Postera ,broshura,fletepalosje .

Aktivitet qe do te kryhen ne funksion te projektit

 • Studim i materialeve te caktuara per zhvillimin e projektit.
 • Perdorimi i teknologjive dixhitale dhe kompjuterike (multimediale ) per punimin e materialeve ,per pergatitjen e posterave,broshurave ,fletepalosjeve.
 • Kerkime individuale dhe ne grupe i dokumenteve ,materialeve,te dhenave statistikore ,intervistave tj.

Vendi ku do realizohet projekti

Klase

FAZA E DYTE ( Puna rreth projektit)

Gjate fazes se dyte , behet  ndarja e nxenesve ne grupet e punes  sipas detyres qe do u ngarkohet  ne funksion te realizimit te projektit  .

Klasa ndahet ne 4 grupe.Ne cdo grupe do te bejne pjese  7-8 nxenes.

Secili grup do punoje rreth disa  ceshtjeve te pergatitura nga mesuesja e lendes.

Ceshtjet qe do te trajtohen :

1-Grupi i ceshtjeve politike

2-Grupi i ceshtjeve ekonomike

3-Grupi i intervistuesve

4-a)5 | PageGrupi kulturor.

 

 

Nxenesit porositen ne lidhje  me mjetet dhe materialet qe u duhen ne funksion te projektit , si dhe për kërkimet që nxënësit duhet

të bëjnë për të mbledhur materiale filmike ose fotografike për kete periudhe te historise sone ,  dhe informacione të tjera.

Ndarja e detyrave sipas grupeve :

Grupi I

Ky grup do te merret me  hulumtimin e trajtimin e ceshtjeve politike :

 • Roli i Partise -shtet ne jeten politike  te vendit tone.
 • Lufta e klasave
 • Kulti i indivit dhe propaganda e idelogjise komuniste
 • Mohimi i te drejtave e lirive demokratike gjate sistemit totalitar.
 • Internimi dhe burgosja e njerezve qe kundershtonin vijen e Partise

Grupi II

Ky grup do merret me pergatitjen e materialit historik ,qe flet per modelin ekonomik qe aplikoi Shqiperia gjate periudhes se regjimit totalitar.

 • Modeli sovjetik ne ekonomi
 • Industria

a)     Perqendrimi i zhvillimit industiral ne industrine e rende

b)     Roli i industrise se lehte e ushqimore ne raport me industrine e rende ne jeten ekonomike te vendit

c)     Pasojat ne standartin e jeteses se shqiptareve ,si rezultat i kesaj politike te ndjekur ne ekonomi

 • Bujqesia

a)     Kolektivizimi i bujqesise

b)     Tufezimi i bagetive

c)     Kulturat bujqesore qe kultivoheshin

d)     Pasojat e e ketij drejtimi te zhvillimit bujqesor te popullata ;ne qytete dhe ne fshatra.

Grupi i III-te

Ky grup do te merret me trajtimin e ceshtjeve qe kane te bejne me intervistimin e njerezve te ndryshem per te marre  deshmi,te jetuara prej tyre gjate kesaj periudhe .

Ne bashkepunim me nxenesit ,u hartua nje pyetsore  me pyetje te ndryshme rreth :

 • menyres se jeteses se tyre ,kushtet  e banimit,arsimimit.
 • perjetimit te ngjarjeve te ndryshme te ndodhura ne kete periudhe
 • angazhimeve politike,kulturore te tyre .
 • jeta kulturore dhe sociale e tyre .. etj.

Grupi  i IV-et

Ky grup do merret me hulumtime rreth ceshtjeve kulurore,fetare

 • Arti ,letersia dhe piktura  gjate realizmit socialist
 • Feja dhe lufta ndaj saj.
 • Parrullat ideologjike
 • Institucionet kulturore

FAZA E TRETE ( Raportimi i perfundimeve)

Ne kete faze do te behet botimi i arritjeve nga perfaqesuesit e cdo grupi

Ekspozohen në klasë nga grupet e nxënësve materialet e grumbulluara.

Rezltatet qe  priten nga projekti

ü Te pasurojne njohurite e tyre me informacione shtese per sistemin diktatorial;

ü Te kuptojne perparesite e padiskutueshme te demokracise;

ü Te krijojne nje qendrim kritik dhe refuzimi per cdo lloj sistemi qe shtyp njerezit dhe fjalen e lire .

ü Te pergatisin broshura sensibilizuese ne mbrojtje te vlerave te demokracise.

Materiali i grumbulluar dhe i perpunuar nga nxenesit paraqitet ne formen e posterave ,fletepalosjeve,broshurave …apo pjese fimike te pergatitura me video. Nxenesit bejne nje paraqitje te plote te gjithe projektit qe nga qellimet e mjetet deri te mbresat qe provuan gjate realizimit te detyres.

Ne fund behet vleresimi i punes se secilit nxenes apo grup per punen e kryer.             

Prill 2012

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Abner Rossi Blog Ufficiale

Teatro, Poesia, Spettacoli

memyselfandela

"Here is my secret. It is very simple: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.."- Antoine de Saint Exupéry

Digital History Blog

STORIA DIGITALE: SAPERE STORICO E INSEGNAMENTO DELLA STORIA

IL MONDO DI ORSOSOGNANTE

L’arte della vita sta nell’imparare a soffrire e nell’imparare a sorridere. H. Hesse

MyourHistory

A topnotch WordPress.com site

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Craig Hill Training Services

Business, Management and ESL Trainer

LadyRomp

Inspirational Blog for Women

ArtPlantae

Connecting artists, naturalists, and educators

Teacher as Transformer

Education, Leadership, Life, and Transformation

MyourHistory

Imagination is more important than knowledge-Einstein

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.